Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

 

Model arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

 

De ondergetekenden:

1.

te

hierna te noemen werkgever,

 

en

2.

te

geboren

hierna te noemen werknemer,

 

Artikel 1.

De werknemer treedt met ingang van ..........................

in dienst van werkgever voor de duur van .........jaar/maanden, in de functie van......................

 

 De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege zonder dat daartoe opzegging is vereist op ............

 

Artikel 2.

Elk van partijen kan deze overeenkomst met inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijn tussentijds opzeggen.

 

Artikel 3.

Op deze overeenkomst is van toepassing de nu geldende CAO:

Artikel 4.

De werknemer verplicht zich in voorkomende gevallen alle door of namens de werkgever in redelijkheid op te dragen werkzaamheden te verrichten gedurende ..........uur 's morgens tot ............uur 's avonds.

De werkgever is gerechtigd in overleg met werknemer de aanvangstijd te wijzigen.

Artikel 5.

De werknemer ontvangt een brutosalaris van €........ per maand, onverminderd wettelijke of periodieke verhogingen.

De vakantietoeslag bedraagt .... % per jaar over het jaarsalaris. Het recht op vakantietoeslag wordt opgebouwd naar evenredigheid van de duur van het dienstverband in de periode 1 juni tot en met 31 mei.

Artikel 6.

De werknemer heeft recht op ........ vakantiedagen per kalenderjaar. De vakantierechten worden opgebouwd naar evenredigheid van de duur van het dienstverband gedurende het kalenderjaar.

 

De overeenkomst is opgemaakt te

 

datum

 

 

werkgever werknemer

 

Bovenstaand voorbeeld arbeidsovereenkomst kan als basis-model worden gebruikt voor een arbeidsovereenkomst en kan zonodig worden uitgebreid.

Bel 0900 - 123 73 24 of mail ons voor advies en aanvulling van uw voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

 

ontslag-mail-bottom

Top