mail phone

Voorbeelden arbeidscontracten

Als je als werkgever personeel wilt inhuren, moet je je bedenken welk type arbeidscontract het beste bij de situatie past. Is er bijvoorbeeld veel werk? Of is de hoeveelheid onzeker? Is er sprake van seizoenswerk?, etc.
Hieronder treft u informatie over:

- de belangrijkste soorten arbeidscontracten;
- belangrijke aspecten voor elk arbeidscontract;
- bestellen voorbeeld contracten

Belangrijkste kenmerken van een arbeidscontract ?

U kunt op diverse manieren medewerkers inhuren om werk voor u te verrichten. Denk aan een ZZP’er die diensten voor u verricht, of een aannemer die een werk voor u uitvoert. Dat zijn geen arbeidscontracten. Maar zodra er sprake is van een gezagsverhouding en u loon betaalt zal er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.
Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst zijn er direct wettelijke regels op de relatie van toepassing die bijvoorbeeld bepalen wat de rechten zijn aangaande loon, vakantie, ziekte, ontslagbescherming, veilige werkomgeving, enz. Veel van die regels zijn ‘dwingend’ wat betekent dat partijen daarvan niet mogen afwijken in het arbeidscontract. Maar wat mag u wel onderling afspreken? Hieronder leest u daar meer over.

voorbeeld arbeidscontract

Op te nemen in arbeidscontract

Uiteraard moet in een arbeidsovereenkomst duidelijk vermeld worden wie de werkgever en werknemer zijn. Daarnaast adviseren wij u minimaal de volgende elementen op te nemen in het arbeidscontract:

• functieomschrijving
• proeftijd
• loon en eventuele bonussen
• verlofdagen regeling
• een overwerkregeling ( hoeveel overwerk? wel of geen recht op extra salaris?)
• welke regels gelden er bij ziekte?
• geheimhoudingsclausule
• beding over nevenwerkzaamheden
• een goed anti-concurrentiebeding

Soorten arbeidscontracten

Voor vrijwel elk type arbeidsovereenkomst geldt dat de overeenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd kan worden aangegaan.

Bepaalde tijd contract

Bij een bepaalde tijd contract spreken partijen af wanneer de arbeidsovereenkomst tot een einde komt, meestal betreft dit een kalenderdatum, maar er kan ook worden afgesproken dat de arbeidsovereenkomst eindigt als een bepaald project is afgerond.
Een bepaalde tijd contract loopt automatisch af op het vooraf afgesproken tijdstip. Opzeggen van de arbeidsovereenkomst is dus niet nodig, wel is het verstandig tijdig een aanzegging te versturen.

Onbepaalde tijd contract

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt ook wel een vast contract genoemd. Bij een vast contract staat niet vast wanneer het contract tot een einde komt. Een werknemer kan een vast contract altijd opzeggen met in acht neming van de opzegtermijn. Werkgever heeft voor beëindiging van het contract toestemming nodig van de rechter, het UWV of de werknemer.

Flexibele arbeidscontracten

In het geval het niet zeker is hoeveel uur werk u voor een medewerker heeft, kan het verstandig zijn een flexibel contract aan te gaan. Bij een flexibel contract staat het te werken aantal uren niet van te voren vast. Nul-urencontracten en min-maxcontracten zijn de flexibele contracten die het meest voorkomen. Ook voor dit soort contracten geldt dat deze voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd kunnen worden aangegaan.

Nul-urencontract
Een nul-urencontract heeft de volgende kenmerken:
• met werknemer wordt afgesproken dat hij/zij komt werken als u hem/haar oproept.
• In het contract staat geen afspraak over het aantal te werken uren.

Min-maxcontract
Een min-maxcontract heeft de volgende kenmerken:
• U spreekt met uw werknemer af dat hij een minimaal aantal uren per week, maand of jaar werkt. Dit zijn de garantie-uren. Daarnaast spreekt de werkgever met werknemer af hoeveel uur werknemer maximaal wordt opgeroepen.
• werknemer ontvangt altijd minimaal het loon voor de garantie-uren, ook als hij niet werkt.
• In het contract staat wat de garantie-uren zijn.

Voor nul-urencontracten en min-maxcontracten geldt tevens het volgende:

• Bij een contract tot 15 uur per week zonder vaste werktijden ontvangt werknemer minimaal 3 uur loon per oproep.
• In geval van ziekte betaalt werkgever het loon door over de tijden die werknemer zou werken.
• Als werknemer na drie maanden op een flexibel contract heeft gewerkt en iedere maand minimaal 20 uur bij die werkgever heeft gewerkt is werkgever verplicht een vast uren contract te geven.
• Werknemer kan van werkgever eisen dat hij het aantal uren in het contract verhoogt als werknemer 3 maanden of langer meer uren werkt dan afgesproken. Er is dan een ‘rechtsvermoeden van de omvang van de arbeid’.
• Voor de eerste 6 maanden kan werkgever met werknemer afspreken dat hij geen loon betaalt als er geen werk is. Daarna moet uw werkgever loon betalen, tenzij dat anders in de cao is afgesproken.

Uitzendovereenkomst, detacheringsovereenkomst, payroll

Als werkgever kunt u ook besluiten dat u werknemer niet in dienst neemt, maar inhuurt (inleent) van een bedrijf waar de werknemer wel in dienst is. Daarbij kunt u denken aan een uitzendovereenkomst, detacheringsovereenkomst of payrollovereenkomst.
Dergelijke overeenkomsten ( en vooral de uitzendovereenkomst ) zijn erg flexibel. Over het algemeen kunt u de arbeidskracht wegsturen zodra u geen behoefte meer aan hem/haar heeft.

Voorbeeld arbeidscontracten

Omdat u uiteraard een juridisch correcte arbeidsovereenkomst met uw medewerker wilt aangaan, hebben onze advocaten/juristen goede modelcontracten voor u opgesteld. Deze voorbeeld contracten kunt u bestellen in onze winkel, klik daartoe op een van onderstaande links:

voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
voorbeeld nulurencontract

Vragen en rechtshulp

Heeft u hulp nodig bij het aangaan of beëindigen van een arbeidscontract?, mail of bel 0900 123 73 24 dan met onze arbeidsrecht specialisten.

Top