headermetsterrenv10

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerhied (WWZ) bestaat voor de werkgever een zogeheten ‘aanzegverplichting’. Deze verplichting houdt in dat werkgever uiterlijk een maand voor afloop van een tijdelijk contract dat zes maanden of langer duurt, aan de werknemer kenbaar moet maken òf en zo ja onder welke voorwaarden hij met de werknemer verder wil. De achtergrond bij de regeling is dat de werknemer op deze manier tijdig kan omzien naar ander werk als werkgever de arbeidsrelatie niet wenst voort te zetten.

Gevolgen van niet voldoen aan aanzegverplichting

Wanneer de werkgever in het geheel niet aan deze verplichting voldoet, moet hij werknemer een extra maandsalaris betalen. Wanneer hij er wel aan voldoet, maar niet tijdig (bijvoorbeeld slechts 2 weken voor afloop contract), wordt de boete pro rato berekend over de periode dat hij te laat is. Geeft een werkgever op 15 januari aan dat een jaarcontract per 1 februari niet verlengd wordt, dan is hij 15 dagen te laat en is de boete dus een half maandsalaris.

Hoogte maandsalaris

Van belang is wat tot het maansalaris behoort als een maandsalaris (of een deel daarvan) dient te worden betaald bij het niet in acht nemen van de aanzegverplichting.

Bij het maandsalaris inzake de aanzegvergoeding dient uit te worden gegaan van het gebruikelijke salaris te verhogen met de vakantiebijslag en de vaste eindejaarsuitkering. Ook wordt de eventuele provisie, zoals dat is ontvangen over de voorgaande twaalf maanden, meegenomen.

Tijdig de aanzegvergoeding vorderen bij de rechter

Als de werkgever niet uit zichzelf de aanzegvergoeding betaalt heeft werknemer drie maanden de tijd om een verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen om de aanzegvergoeding te vorderen. De termijn begint te lopen op de dag dat de verplichting ontstaat, dus een maand voorafgaand aan de beëindigingsdatum.

Let op: de driemaandstermijn betreft een vervaltermijn. Is het verzoek niet tijdig ingediend, dan vervalt het recht om de vergoeding alsnog op te eisen!

Ook verschuldigd bij voortzetten arbeidsovereenkomst

De vergoeding bij het niet in acht nemen van de aanzeggingsverplichting is ook verschuldigd wanneer het dienstverband gewoon (stilzwijgend) wordt voortgezet. Of het voor en werknmeer verstandig is in dat geval de vergoeding op te eisen, kan afgevraagd worden. Een dergelijke eis zal immers (waarschijnlijk) de arbeidsrelatie verstoren.

Niet mondeling maar schriftelijk

In de rechtspraak wordt zwaar getild wordt aan de schriftelijkheidseis. Zelfs wanneer vast staat dat een werknemer mondeling tijdig op de hoogte is gesteld over wat de plannen waren, is toch een aanzegvergoeding verschuldigd.

Wel zal naar alle waarschijnlijkheid aan de schriftelijkheidseis zijn voldaan als de aanzegging heeft plaatsgevonden via 'moderne communicatiemedia', zoals een Whatsapp-bericht of e-mail.

Uiteraard is van belang dat werkgever bewijst dat werknemer de aanzegging tijdig heeft ontvangen. Een aangetekende brief heeft dan ook de voorkeur.

Aanzegging opnemen in het arbeidscontract

Om te voorkomen dat werkgever de aanzegging 'vergeet' kan hij overwegen reeds in de tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te geven dat het contract niet zal worden verlengd. Voor alle gevallen dat niet wordt verlengd, is op die wijze voldaan aan de aanzegverplichting

Wil werkgever dan toch verlengen, zal hij dat waarschijnlijk een maand van te voren weten en een nieuw contract aanbieden.

Hulp bij de aanzegging en voorbeeld aanzegbrief

Aan de aanzeggingsverplichting kleven de nodige juridische en financiële aspecten. Raadpleeg daarom onze Ontslagspecialisten om kostbare missers te voorkomen. Wij kunnen helpen de aanzegvergoeding te realiseren of te voorkomen. Wilt u als werkgever op de juiste wijze een aanzegging versturen, bestel dan hier een juridisch correcte aanzegbrief

Bel voor hulp: 0900 - 123 73 24 of mail

aanzegvergoeding

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst