mail phone

Ontslagprocedure

Op de pagina "het einde van de arbeidsovereenkomst" is een aantal manieren genoemd om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In twee gevallen van beëindiging is een daaraan voorafgaande procedure vereist. Dit is respectievelijk de opzegging van de arbeidsovereenkomst met gebruikmaking van de toestemming van het UWV Werkbedrijf en de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

Het CWI is sinds 1 januari 2009 het 'UWV WERKbedrijf'.

 

Procedure UWV

Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen, kan hij dit doen via de toestemming van het UWV Werkbedrijf (ontslagvergunning).

De procedure is als volgt.
De werkgever vraagt (schriftelijk) toestemming aan het UWV Werkbedrijf om het dienstverband met betrokken werknemer te beëindigen. De werkgever dient de aanvraag inhoudelijk goed te onderbouwen. Dat wil zeggen dat de reden van het ontslag, die kan variëren van reorganisatie en onvoldoende functioneren , verwijtbaar handelen, tot een verstoring van de verhoudingen, voldoende moet worden gemotiveerd. Bij dit alles dient de werkgever het zogeheten 'afspiegelingsbeginsel' in acht te nemen.

Het UWV Werkbedrijf stuurt vervolgens een kopie van de door de werkgever geproduceerde stukken aan de werknemer. Met behulp van een vragenlijst kan de werknemer desgewenst verweer voeren tegen het verzoek van de werkgever. Wij kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Meestal krijgt de werkgever daarna weer gelegenheid op het verweer van de werknemer te reageren. En als laatste kan de werknemer weer op die reactie ingaan. Het dossier is dan compleet en wordt aansluitend ter beoordeling aan een adviescommissie voorgelegd.

Met inachtneming van het uitgebrachte advies zal het UWV Werkbedrijf een beslissing nemen omtrent het verlenen van de gevraagde toestemming. Indien die beslissing positief is, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Indien de ontslagvergunning niet wordt verleend, blijft de arbeidsovereenkomst in stand.

Voor meer informatie over 'ontslag redenen' kunt u onze speciale website over dit onderwerp bezoeken door te klikken op: ontslag reden

Procedure via de kantonrechter

Om snel een beslissing te krijgen omtrent de door de werkgever gewenste beëindiging
van de arbeidsovereenkomst, zal een werkgever vaak de voorkeur geven aan een zogenaamde ontbindingsprocedure voor de kantonrechter.
De werkgever dient een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter.In aansluiting daarop wordt een datum bepaald voor de mondelinge behandeling. In de regel is dit binnen vier weken nadat het verzoek bij de rechtbank is binnen gekomen. De werknemer kan voorafgaand aan de mondelinge behandeling een verweerschrift indienen. Partijen krijgen van de kantonrechter de gelegenheid één en ander mondeling toe te lichten. De kantonrechter zal daarna nog de nodige vragen stellen.

De uitspraak zal normaal gesproken binnen 10 dagen aan partijen worden toegezonden. Het komt ook voor dat de kantonrechter al tijdens de zitting laat doorschemeren hoe hij/zij op het verzoek van de werkgever gaat beslissen.Dat dikwijls positief wordt beslist, heeft te maken met de mogelijkheid van de kantonrechter om een schadevergoeding ten gunste van de werknemer toe te kennen. Of de kantonrechter een schadevergoeding toekent en hoe hoog deze uitvalt, is onder meer afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid van de werkgever dan wel de werknemer.

Indien de kantonrechter van mening is dat het belang van de werknemer om zijn baan te houden zwaarder weegt dan het belang van de werkgever bij een beëindiging van het dienstverband, zal het ontbindingsverzoek niet worden ingewilligd.

De arbeidsovereenkomst zal in dat geval worden voortgezet.

Ook bij een kantonrechtersprocedure kan Ontslagspecialist u terzijde staan. Samen werken wij aan het beste resultaat!

Bel: 0900 – 123 73 24of mail ons bij een ontslagprocedure.

 

 

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

 
Top