headermetsterrenv10

Op de pagina "het einde van de arbeidsovereenkomst" is een aantal manieren genoemd om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In twee gevallen van beëindiging is een daaraan voorafgaande procedure vereist. Dit is respectievelijk de opzegging van de arbeidsovereenkomst met gebruikmaking van de toestemming van het UWV Werkbedrijf en de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

Procedure UWV

Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen, kan hij dit doen via de toestemming van het UWV Werkbedrijf (ontslagvergunning).

De procedure is als volgt.
De werkgever vraagt (schriftelijk) toestemming aan het UWV Werkbedrijf om het dienstverband met betrokken werknemer te beëindigen. De werkgever dient de aanvraag inhoudelijk goed te onderbouwen. Dat wil zeggen dat de reden van het ontslag ( die kan variëren van reorganisatie, verval van functie, technologische veranderingen, inkrimping personeel ter bezuiniging ), voldoende moet worden gemotiveerd. Bij dit alles dient de werkgever het zogeheten 'afspiegelingsbeginsel'' in acht te nemen.

Het UWV Werkbedrijf stuurt vervolgens een kopie van de door de werkgever geproduceerde stukken aan de werknemer. Met behulp van een vragenlijst kan de werknemer desgewenst verweer voeren tegen het verzoek van de werkgever. Wij kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Meestal krijgt de werkgever daarna weer gelegenheid op het verweer van de werknemer te reageren. En als laatste kan de werknemer weer op die reactie ingaan. Het dossier is dan compleet en wordt aansluitend ter beoordeling aan een adviescommissie voorgelegd.

Met inachtneming van het uitgebrachte advies zal het UWV Werkbedrijf een beslissing nemen omtrent het verlenen van de gevraagde toestemming. Indien die beslissing positief is, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Indien de ontslagvergunning niet wordt verleend, blijft de arbeidsovereenkomst in stand.

Voor meer informatie over 'ontslag redenen' kunt u onze speciale website over dit onderwerp bezoeken door te klikken op: ontslag reden

Procedure via de kantonrechter

Als er andere dan bedrijfseconomische redenen zijn voor ontslag ( zoals verwijtbaar gedrag, verstoorde relatie, disfunctioneren) zal werkgever een zogenaamde ontbindingsprocedure voor de kantonrechter aanhangig kunnen maken.
Hoe gaat dat in de praktijk?

De werkgever dient een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. In aansluiting daarop wordt een datum bepaald voor de mondelinge behandeling. In de regel is dit binnen vier weken nadat het verzoek bij de rechtbank is binnen gekomen. De werknemer kan voorafgaand aan de mondelinge behandeling een verweerschrift indienen. Partijen krijgen van de kantonrechter de gelegenheid één en ander mondeling toe te lichten. De kantonrechter zal daarna nog de nodige vragen stellen.

De uitspraak zal normaal gesproken binnen 10 dagen aan partijen worden toegezonden. Het komt ook voor dat de kantonrechter al tijdens de zitting laat doorschemeren hoe hij/zij op het verzoek van de werkgever gaat beslissen.Dat dikwijls positief wordt beslist, heeft te maken met de mogelijkheid van de kantonrechter om een schadevergoeding ten gunste van de werknemer toe te kennen. Of de kantonrechter een schadevergoeding toekent en hoe hoog deze uitvalt, is onder meer afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid van de werkgever dan wel de werknemer.

Indien de kantonrechter van mening is dat er geen sprake van een voldoende ontslaggrond, zal het ontbindingsverzoek niet worden ingewilligd.

De arbeidsovereenkomst zal in dat geval worden voortgezet.

Ook bij een kantonrechters procedure kan Ontslagspecialist u terzijde staan. Samen werken wij aan het beste resultaat!

Bel: 0900 – 123 73 24of mail ons bij een ontslagprocedure.

ontslagprocedure

 

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring

Contact informatie:

  0900 1237324

 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2022 Arbeidsovereenkomst