headermetsterrenv10

Een werknemer die ontslagen wordt lijdt emotionele en financiële schade. Om de financiële schade te vergoeden of te beperken kent de kantonrechter in het algemeen de werknemer een schadeloosstelling toe. Deze schadeloosstelling wordt ook wel ontslagvergoeding, transitievergoeding, afvloeiingsregeling of 'gouden handdruk' genoemd.Een gouden handdruk is bedoeld als compensatie voor de misgelopen inkomsten, nu en in de toekomst. Meestal valt de werknemer immers terug naar een lagere WW-uitkering en mist hij pensioenopbouw.

Ten behoeve van uw ontslagprocedure, is het goed te weten hoe hoog een ontslagvergoeding zou kunnen zijn.

In de loop der jaren is een aantal systemen en formules ontwikkeld om de hoogte van de schadeloosstelling te kunnen bepalen. Wanneer de rechter de gouden handdruk vaststelt, maakte deze gebruik van de zogeheten 'kantonrechtersformule'. Deze formule wordt ook wel de ABC-formule genoemd. Daarbij staat A voor het gewogen aantal dienstjaren bij de betreffende werkgever. Vanaf 1 januari 2009 gold hiervoor de volgende berekening. Elk dienstjaar tot de leeftijd van 35 jaar telt voor 0,5, van 35 tot 45 jaar voor 1, van 45 tot 55 jaar voor 1,5 en vanaf 55 jaar voor 2. De B staat voor de beloning per maand. Alleen de vaste looncomponenten mogen worden meegenomen. Dus wél een vaste dertiende maand, niet een variabele winstdeling. De letter C tot slot geeft een bepaalde correctiefactor aan. Deze kan variëren. Wanneer de werknemer zelf reden tot ontslag heeft gegeven, zal de factor lager dan 1 of zelfs 0 zijn. Is de werkgever verwijtbaar dan valt de factor hoger uit. De formule
A x B x C geeft dan het brutobedrag waarop men recht kan hebben.

Een voorbeeld:
Een werknemer van 42 jaar die 10 jaar bij zijn huidige werkgever in dienst is, wordt ontslagen. Hij verdient € 3.000 bruto per maand, inclusief 8% vakantietoeslag. Stel dat er geen duidelijke schuldige is aan te wijzen voor het ontslag, dan kan als volgt berekend worden met welke schadeloosstelling rekening moet worden gehouden:
€ 3.000 x 1,5 (gewogen dienstjaren tot zijn 35te) x 1, plus € 3.000 x 7 (dienstjaren vanaf zijn 35ste ) x 1 = € 25.500 bruto.

In de praktijk is een 'echte' procedure vaak niet nodig, omdat werkgever en werknemer tot een regeling komen, waarin onder meer ook de hoogte van de ontslagvergoeding is vastgelegd. De juristen van ontslagspecialist zijn zeer ervaren in het bewerkstelligen van een gunstige beëindigingsregeling. Wij kunnen namens u onderhandelen en het onderhandelingsresultaat waterdicht op papier zetten in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Soms is het wenselijk een en ander via een een 'pro forma'-procedure af te wikkelen. De hiervoor benodigde processtukken controleren wij voor u en stellen wij voor u op.

Indien u wordt ontslagen via een procedure bij het UWV Werkbedrijf, voorheen CWI, (zie onze webpagina over ontslagrecht), kunt u in sommige gevallen de kantonrechter verzoeken om na afloop van deze procedure een schadevergoeding toe te kennen. Deze procedure bij de kantonrechter heet een 'kennelijk onredelijk ontslag' procedure. De werknemer dient binnen zes maanden nadat het ontslag is ingegaan de procedure aanhangig te maken. Een kennelijk onredelijk ontslag procedure is echter lang niet in alle gevallen zinvol. Vaak is een dergelijke procedure pas zinvol als de werknemer al wat ouder is, bij voorbeeld ouder dan 45 jaar en hij/zij gedurende lange tijd -bijvoorbeeld langer dan 15 jaar- voor de werkgever heeft gewerkt. U kunt met ons vrijblijvend overleggen of een kennelijk onredelijk ontslagprocedure voor u zinvol is.

Let op: per 1 juli 2015 is de transitievergoeding ingevoerd!

De regering en de sociale partners hebben besloten dat de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechterformule vaak te hoog uitvalt. Om de lasten voor de bedrijven te verlichten zal per 1 juli 2015 de ontslagvergoeding worden bepaald aan de hand van de transitieformule.  Kijk voor de voorwaarden en de hoogte van de transitievergoeding op: transitieformule

Zie ook onze video over transitievergoeding bij ontslag

Berekenen transitievergoeding

Wilt u de hoogte van de transitievergoeding eenvoudig berekenen, klik dan op onze transitevergoedingberekentool.

Wilt u een maximale ontslagvergoeding?

Bel: 0900 – 123 73 24 of mail ons . Ook indien u een vraag heeft over ontslagvergoedingen en gouden handdruk

transitievergoeding gouden handdruk

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst