headermetsterrenv10

Zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV Werkbedrijf (UWV) is ontslag meestal niet mogelijk. Deze regel kent de volgende uitzonderingen:
- ontslag in de proeftijd;
- aflopen tijdelijk contract;
- ontslag op staande voet (voor zover dat terecht is);
- faillissement werkgever;
- ontslag met wederzijds goedvinden;

Doen bovenstaande gevallen zich niet voor dan dient werkgever ontslag aan te vragen bij het UWV ( UWV ontslag ) in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen of als werknemer langer dan 2 jaar ziek is, of via de kantonrechter bij ontslag om andere redenen. 

BEDRIJFSECONOMISCHE REDENEN

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen kan worden gedacht aan:
een slechte financiële situatie, structurele werkvermindering, bedrijfsorganisatorische redenen, beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten en technologische veranderingen (bijvoorbeeld automatisering).

PERSOONLIJKE REDENEN

Een werkgever kan ontslag bij de kantonrechter aanvragen in het geval er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, de werknemer onvoldoende functioneert, de werknemer zeer frequent ziek is, of indien werknemer nalatig of verwijtbaar heeft gehandeld. Deze ontslagredenen worden vaak ontslag om persoonlijke redenen genoemd.

De procedure bij het UWV Werkbedrijf is als volgt.
De werkgever vraagt toestemming aan het UWV Werkbedrijf om de arbeidsovereenkomst te mogen beëindigen. Deze aanvraag dient goed inhoudelijk onderbouwd te zijn. Het UWV stuurt vervolgens een kopie van de aanvraag aan de werknemer. De werknemer kan desgewenst verweer voeren tegen het verzoek van de werkgever. Ontslaghulp van een ontslagadvocaat daarbij is raadzaam.

Vaak krijgt de werkgever daarna weer de gelegenheid om op het verweer van de werknemer te reageren. Vervolgens kan de werknemer op die reactie ingaan. Het dossier is dan compleet.

UWV BESLISSING

Het UWV neemt naar aanleiding de uitwisseling van de stukken een beslissing. Deze beslissing wordt, inclusief motivering, verstuurd aan de werkgever en aan de werknemer. Tegen de beslissing is beroep mogelijk bij de kantonrechter.

Indien de ontslagvergunning is verleend zal de werkgever binnen 2 maanden gebruik moeten maken van die vergunning. De werkgever moet daarbij een opzegtermijn in acht nemen. Deze termijn is gelijk aan de opzegtermijn voor de werkgever, zoals die genoemd staat in de arbeidsovereenkomst of de CAO, of indien daar een opzegtermijn ontbreekt aan de wettelijk opzegtermijn, minus 1 maand. Wanneer de ontslagprocedure bij het UWV is gevolgd, mag de werkgever de opzegtermijn namelijk met 1 maand verkorten. Wel moet er in ieder geval 1 maand opzegtermijn overblijven!

OPZEGVERBODEN

In bepaalde gevallen geldt een zogenaamd opzegverbod. Zo kan de arbeidsovereenkomst niet worden opgezegd tijdens zwangerschapsverlof of bevallingsverlof en geldt er een extra ontslagbescherming voor zieke werknemers (voorzover deze nog niet 2 jaar arbeidsongeschikt zijn) en voor werknemers betrokken bij de medezeggenschap (bijvoorbeeld leden van de ondernemingsraad).

Ontslaggrond en herplaatsingsverplichting

Voor het kunnen verkrijgen van een ontslagvergunning dient werkgever niet alleen de ontslaggrond                         ( bedrijfseconomischereden, reorganisatie, > 2 jaar ziek ) aan te tonen, maar tevens te laten zien dat hij voldoende inspanningen heeft gedaan om de werknemer(s) te herplaatsen.

ONTSLAGHULP

De regels die gelden bij ontslag zijn ingewikkeld, ook bij UWV Werkbedrijf ontslag. Vraag daarom tijdig advies en ontslaghulp van een ontslagadvocaat of ontslagjurist van Ontslagspecialist. Krijgt u ontslag als ambtenaar, of ontslag als leraar, kijkt u dan op onze webpagina’s over dat onderwerp. Ontslagspecialist helpt ook bij ontslag ambtenaar en ontslag leraar.

Bel: 0900 – 123 73 24 of mail ons indien u een vraag heeft over het UWV werkbedrijf.

uwv werkbedrijf

Tags:

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst