headermetsterrenv10

De uitzendovereenkomst kent in tegenstelling tot een (gewone) arbeidsovereenkomst drie partijen in plaats van twee. Bij de uitzendovereenkomst is er sprake van een ‘uitzender’, een ‘werknemer’ en een ‘inlener’. Hierbij is de werknemer dus in dienst van de uitzender (het uitzendbureau) terwijl deze beschikbaar wordt gesteld bij de inlener onder diens toezicht. Het uitzendbureau heeft dus de verplichting tot het betalen van het loon aan de werknemer en het inlenende bedrijf behoort leiding en werkinstructies te geven aan de werknemer. Bij een bedrijfsongeval zijn zowel het uitzendbureau als de inlener hiervoor aansprakelijk.

De rechtspositie van de uitzendkracht

De rechtspositie van de uitzendkracht wijkt af van werknemers die tijdelijk of vast in dienst zijn bij (dezelfde) werkgever. De rechten van de uitzend-werknemer worden sterker en uitgebreider naarmate deze langer in dienst is bij het uitzendbureau. Hierbij is een ‘Fase-systeem’ opgebouwd, welke bepalend zijn voor de werknemer en zijn rechten.

Fase A

In de eerste 78 weken dat de uitzendkracht (onafgebroken) voor hetzelfde uitzendbureau werkt, zit hij in fase A. 
Gedurende deze eerste fase is het uitzendbureau gerechtigd om een onbeperkt aantal overeenkomsten achter elkaar aan te bieden.
Zowel de werkgever als de werknemer zijn (meestal) vrij om de overeenkomst te beëindigen.
De werknemer heeft recht op vakantiedagen, vakantietoeslag, doorbetaling op feestdagen en als werknemer tenminste 21 jaar oud is is er ook recht op pensioenopbouw. Bij ziekte zijn de eerste twee dagen zogeheten 'wachtdagen' en heeft de uitzendkracht geen recht op loon. Vanaf de derde ziektedag heeft de werknemer recht op Ziektewet.

Inleenbedrijf beëindigt opdracht:

De uitzendkracht werkt in fase A meestal op basis van een overeenkomst met een 'uitzendbeding'. Werken in fase A zonder uitzendbeding is echter ook mogelijk. Het uitzendbeding houdt in dat het contract eindigt wanneer de opdrachtgever geen werk meer heeft voor de uitzendkracht.Het contract eindigt ook door ziekte van de uitzendkracht.

Als het inlenende bedrijf de opdracht wil beëindigen, en de uitzendovereenkomst wordt hierdoor automatisch beëindigd, dan dient het uitzendbureau dit tijdig aan de uitzendwerknemer mede te delen. De aanzegtermijn is afhankelijk van de duur van de opdracht.

Als het uitzendbureau de aanzegtermijn niet in acht neemt, dan heeft de werknemer recht op doorbetaling over deze dagen. 

Duur van opdracht (in weken)      Aanzegtermijn (in dagen)
0 – 12                                        0

12 – 26                                       5

26 – 52                                     10

52 – 78                                     14

Het uitzendbureau mag afwijken van deze bepalingen. Mocht een opdrachtgever in fase A een uitzendkracht meer zekerheid bieden, dan kan het uitzendbureau een arbeidsovereenkomst aanbieden voor bepaalde tijd zonder uitzendbeding. Het uitzendbureau sluit dan een opdrachtovereenkomst met de opdrachtgever voor dezelfde periode.

Fase B

Na 78 weken gaat fase B in. Ook wanneer iemand binnen 26 weken voor hetzelfde uitzendbureau aan de slag gaat na een periode van 78 weken, dan ook gaat fase B in.
Deze fase duurt in totaal maximaal 2 jaar of maximaal 8 contracten. Na een periode van twee jaar of bij een negende contract gaat fase C in.


Naast de rechten die een werknemer geniet in fase A, geniet de werknemer in fase B een aantal andere rechten, zoals; doorbetaling van loon, ook als er geen werk is (passend vervangende werkzaamheden dienen wel geaccepteerd te worden), bij ziekte geldt er nu één wachtdag in plaats van twee. De uitzendovereenkomst eindigt pas op de overeengekomen einddatum van het betreffende contract. Tussentijdse opzegging kan alleen met inachtneming van een opzegtermijn.

Mocht de situatie ontstaan waarin de opdracht eerder wordt beëindigd dan het arbeidscontract, dan blijft de overeenkomst tussen uitzendbureau en werknemer doorlopen. Het uitzendbureau dient alternatief en passend werk aan te bieden. Hierbij dienen het aantal uren gelijk te zijn en mag het werk niet meer dan twee functiegroepen lager liggen.

Fase C

Direct na afloop van fase B komt de werknemer in fase C terecht. Dient de werknemer na fase B binnen 13 weken een nieuwe uitzendovereenkomst aan te gaan met het uitzendbureau, dan ook valt u direct in fase C. Duurde de onderbreking langer dan 13 weken maar korter dan 26 weken, dan valt u terug in fase B. Mocht de onderbreking langer dan 26 weken duren dan valt de werknemer terug in fase A.

In fase C heeft de werknemer een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan dan door de werknemer opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en het uitzendbureau kan de overeenkomst alleen beëindigen door het inschakelen van het UWV of middels de kantonrechter.
Als de inlener de overeenkomst beëindigt, dan dient de werknemer doorbetaald te worden en dient het uitzendbureau passend werk te vinden voor de werknemer. Ook hier mag deze niet meer dan twee functiegroepen lager liggen.

In zowel fase B als C heeft de werknemer recht op doorbetaling wanneer er geen opdracht is om uit te voeren. Het loon is dan wel lager, namelijk 90% van het laatste ontvangen loon.

Rechtshulp bij uitzend geschillen

Heeft u als werkgever of werknemer te maken met een juridisch geschil, bijvoorbeeld ontslag bij uw tijdelijk contract of vast contract.? bel 0900 - 123 73 24 of mail dan met onze juristen en advocaten

 

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst